[Haeundae] Seumugogae

lv10
335
0
0
0
2023-06-19

📛 shop name - Seumugogae

🗺️ address - 81 Jwadongsunhwan-ro 468beon-gagil, Haeundae-gu, Busan, South Korea

⏲️ business hours - 11:30~21:30

💜 Hot menu - Hanwoo Yangnyeom Galbi, Hanwoo Saeng galbi

📞 phone - 0507-1416-2759

 

📛 shop name - Seumugogae
🗺️ address - 81 Jwadongsunhwan-ro 468beon-gagil, Haeundae-gu, Busan, South Korea
⏲️ business hours - 11:30~21:30
💜 Hot menu - Hanwoo Yangnyeom Galbi, Hanwoo Saeng galbi
📞 phone - 0507-1416-2759
🅿️ parking - Available
  • 💵 detail menu / price :
  • Hanwoo Yangnyeom Galbi 18,000 won, Hanwoo Saeng galbi 18,900 won
  • 😀 brief evaluation :Korean beef meat restaurant located in Haeundae.
  • 📱 Company :
  • http://catchtable.co.kr/amassxsmugogae
  • 🔎 Tag :#haeundaerestaurant, #busanfamousrestaurant, #jungdongrestaurant, #beefrestaurant, #busanrestaurant
  • Comments